REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENȚEI INTERESELOR

REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENȚEI INTERESELOR
(RUTI)

Ce este registrul?

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentante de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete indivi­duale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvenului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim – Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Care sunt facilităţile ?

Beneficiile grupurilor specializate care își asumă acest standard de conduită și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:

  • accesul primordial la o serie de servicii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publică) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;
  • participarea la întâlniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;
  • posibilitatea întâlnirii directe, instituționale, cu factorii de decizie;
  • participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI.

http://ruti.gov.ro/

Codul de conduită al grupurilor specializate

Domeniul de aplicare:

Guvernul României consideră că toți reprezentanții grupurilor specializate care interacționează cu aparatul executiv, o singură dată sau mai des, înregistrați sau nu în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), ar trebui să adopte o conduită în conformitate cu prezentul Cod de Conduită.

Obiective:

Grupurile specializate înscrise în RUTI acceptă un set de reguli care se bazează pe transparență, etică și responsabilitate în contactul direct cu decidenții, în relațiile stabilite cu Guvernul României, Ministerele, autoritățile/instituțiile publice din administrația centrală precum, precum și a altor instituții publice din subordinea/ coordonarea/ autoritatea Executivului, după cum urmează:

a) Se identifică întotdeauna, prin nume și denumirea entității înregistrate în RUTI;

b) Declară interesele, obiectivele sau scopurile pe care le promovează și, acolo unde este cazul, specifică clienții sau membrii pe care îi reprezintă;

c) Nu obțin sau nu încearcă să obțină informații ori să convingă decidenții publici prin utilizarea, unor mijloace ilicite, folosind un comportament intimidant, inadecvat sau de presiune asupra decidenților

d) Nu pretind că înscrierea în RUTI sau întâlnirea cu unul dintre factorii de decizie le garantează rezolvarea aspectelor care au constituit motivul întâlnirii

e) Reprezentanții săi având funcții de conducere (consiliu de conducere sau structură executivă) nu ocupă funcții de demnitate publică din executiv;

f) Nu utilizează în alt scop calitatea de membru RUTI și nici nu denaturează efectul înregistrării;

g) Nu utilizează, fără o autorizare prealabilă, însemnele autorităților/instituțiilor publice cu care vin în contact;

h) Se asigură că informațiile pe care le furnizează la înregistrare, iar ulterior, în cadrul activităților lor acoperite de registru, sunt reale, complete, actuale și corecte;

i) Acceptă că unele date (indicate corespunzător) din Registru vor fi făcute publice fiind accesibile publicului larg și altele (indicate corespunzător) vor fi accesate exclusiv de instituțiile publice ale administrației publice centrale vizate de RUTI (în anul 2016);

j) Acceptă că toate informațiile furnizate sunt supuse analizei de către instituția care asigură gestionarea Registrului și sunt de acord să facă demersurile solicitate de aceasta, în scopul actualizării informațiilor;

k) Actualizează datele introduse ori de câte ori intervin modificări și consideră necesar, sau cel târziu la un interval de 6 luni;

l) Respectă legile, procedurile, regulile, codurile și practicile stabilite de către instituțiile centrale inclusiv regulile de acces valabile pentru fiecare autoritate/instituție publică în parte și acceptă faptul că acordarea dreptului de acces este o prerogativă a instituțiilor publice și că solicitarea nu conferă, în mod automat, și accesul efectiv în acea instituție

m) În cazul în care angajează foști demnitari sau funcționari din cadrul aparatului executiv, respectă obligația acestor angajați de a se conforma normelor și cerințelor de confidențialitate care se aplică acestora, în condițiile legii;[1]

n) Informează persoanele pe care le reprezintă în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Cod de Conduită.

[1] Această prevedere contribuie la dezvoltarea unei ample dezbateri în România privind fenomenul „revolving doors” (Revolving door = mutarea liberă a funcţionarilor publici de nivel înalt din poziţii importante în cadrul sectorului public la locuri de muncă în sectorul privat și vice-versa) .

Accesează aici RUTI http://ruti.gov.ro/