Primăria

PRIMĂRIA COMUNEI OCOLIȘ , județul Alba – ROMÂNIA
Ocoliș, strada Principală, nr. 152, cod postal 517525
tel. 0258 700 888
e-mail. primariaocolis@yahoo.com
www.ocolis-ab.ro 

LEGISLAȚIE
Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PRIMĂRIEI 
Descarca documentul aici

ATRIBUŢIILE PRIMĂRIEI

Art.3. Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Ocolis, împreună cu aparatul propriu de specialitate, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei Ocolis, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului local si dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI

Art.4 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publica. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe care îl conduce si îl controlează.
(2) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(3) Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie si se supun prevederilor Statutului funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare si normelor de conduită profesională aplicabile funcţionarilor publici reglementate de Codul de conduită a funcţionarilor publici – Legea nr.7/2004.
(4)Personalul contractual este format din ocupanţii posturilor a căror atribuţii de serviciu se concretizează în activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărie, întreţinere-reparaţii si de deservire precum si alte categorii de atribuţii care nu implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Codului Muncii (Legea nr.53/2003) si completate prin acte normative specifice aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar; se supune normelor de conduită profesională prevăzute de Codul de conduită a personalului contractual din autorităţi si instituţii publice – Legea nr.477/2004.
(5) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ocolis, sunt următoarele: supremaţia Constituţiei si a legii; prioritatea interesului public; asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor si instituţiilor publice; profesionalismul; imparţialitatea si independenţa; integritatea morală; libertatea gândirii si a exprimării; cinstea si corectitudinea; deschiderea si transparenţa.
(6) Numirea si eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de către primar, prin dispoziţie.

 CODUL ETIC ȘI DE INTEGRITATE

DECLARAȚIA DE ADERARE LA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ OCOLIȘ

Print Friendly, PDF & Email